Ochrona Danych Osobowych

Holiday Inn Dąbrowa Górnicza ****

Administratorem danych osobowych gości hotelu Holiday Inn Dąbrowa Górnicza (zwany dalej Hotel) jest VHM HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Mangalia 1a, 02-758 Warszawa, NIP: 5272464408.

Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Zarządzający hotelu Holiday Inn Dabrowa Górnicza, adres korespondencyjny jak dla hotelu, adres gm@hidabrowa.pl, telefon 32-755-00-00.

Celem dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

  1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,
  2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej)
  3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.
  4. Spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej)

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich i/lub wykonanie rezerwacji noclegu w systemie komputerowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa w ramach monitoringu jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa w Hotelu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora w postaci realizacji celu prowadzonej działalności.

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. Firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne
  2. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
  3. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. Pozyskane na postawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres daneosobowe@hidabrowa.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Każdy gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dowodu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Hotel może otrzymać dane osobowe od podmiotów świadczących usługi związane pośrednictwem w rezerwacji noclegu w Hotelu. Dodatkowe informacje na temat podmiotów dla konkretnej rezerwacji  dostępne są w recepcji Hotelu.