Ochrona Danych Osobowych

Holiday Inn Dąbrowa Górnicza ****

 1. Niniejszym informujemy osoby zainteresowane, że w przypadku przesłania CV lub innych dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail wskazany w ofercie pracy lub podany w zakładce rekrutacja na stronie /pl/rekrutacja/ ich dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, to jest Hotel Dąbrowa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Aleja Róż 1a, 41-300 (dalej Hotel Dąbrowa), zarządcę obiektu hotelowego Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba zainteresowana, która przesłała do Hotel Dąbrowa CV lub inne dokumenty rekrutacyjne (dalej Kandydat) może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: gm@hidabrowa.pl; telefon: 32-755-00-00; lub pisemnie na podany wyżej adres siedziby.

 3. Dane osobowe Kandydata są przetwarzane w celu rekrutacji i ubiegania się przez Kandydata o zatrudnienie w Hotel Dąbrowa.

 4. Podstawą przetwarzania danych Kandydata są:

 5. Przepisy obowiązującego prawa (w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy).

 6. Uzasadniony interes gospodarczy Hotel Dąbrowa w postaci zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji, odpowiedniego poziomu zatrudnienia i jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez Hotel Dąbrowa działalności – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

W przypadku gdy Hotel Dąbrowa skontaktuje się z Kandydatem lub Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną podstawę przetwarzania danych stanowi także uzasadniony interes faktyczny Hotel Dąbrowa w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Hotel Dąbrowa.

 1. W przypadku, gdy Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podstawą przetwarzania jest także wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym Hotel Dąbrowa zleca wykonywanie usług prawnych, podmioty zajmujące się na zlecenie Hotel Dąbrowa dostawą lub obsługą systemu informatycznego lub dostarczające Hotel Dąbrowa inne usługi IT oraz ochronę i kontrolę wejść i wyjść na teren Hotel Dąbrowa, a także podmioty dokonujące zniszczenia nośników danych, na podstawie zawartych z Hotel Dąbrowa umów oraz świadczące na rzecz Hotel Dąbrowa inne usługi.

 2. Hotel Dąbrowa nie przekazuje danych osobowych Kandydata do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Dane osobowe Kandydata są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy od daty wpływu nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Hotel Dąbrowa maksymalnie przez okres 12 miesięcy od daty wpływu. W przypadku danych z monitoringu wizyjnego uzyskanych w związku z wizytą kandydata w siedzibie Hotel Dąbrowa przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek ich dłuższego przechowywania.

 2. Kandydatowi przysługuje:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

 3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli zdaniem Kandydata nie ma podstaw do tego, aby Hotel Dąbrowa przetwarzał jego dane, może zażądać, abyśmy je usunęli. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane jeżeli Hotel Dąbrowa posiada inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli zgodę. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z wykluczeniem z procesu rekrutacji jeżeli dotyczy danych, których konieczność podania w procesie rekrutacji wynika z przepisów prawa, a bez których przeprowadzenie procesu rekrutacji nie jest możliwe.

d) Ograniczenia przetwarzania danych

Kandydat może zażądać, aby Hotel Dąbrowa ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem Hotel Dąbrowa ma nieprawidłowe dane na temat Kandydata lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Kandydat nie chce, żeby jego dane zostały usunięte, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Kandydata sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane jeżeli Hotel Dąbrowa posiada inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli zgodę. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z wykluczeniem z procesu rekrutacji jeżeli dotyczy danych, których konieczność podania w procesie rekrutacji wynika z przepisów prawa, a bez których przeprowadzenie procesu rekrutacji nie jest możliwe.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 2. Prawo do przenoszenia danych:

Kandydat ma prawo otrzymać od Hotel Dąbrowa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,.csv” dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył na podstawie zgody. Może też zlecić Hotel Dąbrowa przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi). Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane jeżeli Hotel Dąbrowa posiada inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli zgodę. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z wykluczeniem z procesu rekrutacji jeżeli dotyczy danych, których konieczność podania w procesie rekrutacji wynika z przepisów prawa, a bez których przeprowadzenie procesu rekrutacji nie jest możliwe.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy Kandydat uzna, że Hotel Dąbrowa przetwarza dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane jeżeli Hotel Dąbrowa posiada inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli zgodę. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z wykluczeniem z procesu rekrutacji jeżeli dotyczy danych, których konieczność podania w procesie rekrutacji wynika z przepisów prawa, a bez których przeprowadzenie procesu rekrutacji nie jest możliwe.

Żądanie dotyczące wykonania praw należy skierować pod adres email: gm@hidabrowa.pl, lub na nr telefonu: 32-755-00-00 bądź osobiście w siedzibie Hotel Dąbrowa, bądź za pomocą funkcjonalności udostępnionej na stronie /pl/rekrutacja/. Przed realizacją uprawnień Hotel Dąbrowa podejmie działania zmierzające do identyfikacji osoby zgłaszającej żądanie.

 1. Podanie danych jest dobrowolne. Ich niepodanie może uniemożliwić Kandydatowi udział w procesie rekrutacji.

 1. Źródłem danych, które przetwarzamy jest osoba zgłaszająca chęć udziału w procesie rekrutacji. W niektórych przypadkach wynikających z przepisów szczególnych takich jak na przykład przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne źródłem danych może być podmiot trzeci taki jak Komornik Sądowy, Sąd lub inny organ publiczny.

 2. Hotel Dąbrowa nie profiluje danych Kandydatów.